• اگر سمپادی هستی همین الان عضو شو :
    ثبت نام عضویت

mgh-nano

نام مرکز سمپاد
فرزانگان یک
شهر
کرمان
دانشگاه
شهید بهشتی
رشته دانشگاه
cs
جنسیت
دختر
بالا